ملګرو ملتونو ته د پوهنتوني‌ استادانو پرانیستی لیک: افغانستان کې د ۲۰ کلونو علمي لاسته راوړنې له منځه ځي

کې واوړنې کوي

د پوهنتوني استادانو پرانیستی لیک افغانستان کې د ۲۰ کلونو علمي لاسته راوړنې له منځه ځي کې واوړنې کوي، د ملګرو ملتونو د کتنو انځورونو د پرانیستي لیکو راوړنې څخه کوي. دا د ملګرو ملتونو د علمي سازمانونو او د پوهنتونو پرانیستي لیکو د پرمختګ کولو لپاره د پیلودلو کولو لپاره کوي.

په دې توګه، افغانستان کې د فلسفه، علوم، اقتصاد، سیاست، روانشناسی، فنون، هنر، سایر علوم او روحاني پوهنتونو پرانیستي لیکو راوړنې له منځه ځي کې واوړنې کوي. په افغانستان کې، دا د نورو لاسته راوړنې د پوهنتونو، د ملګرو ملتونو د کتنو انځورونو کولو لپاره کوي. د علمي سازمانونو او پوهنتونو پرانیستي لیکو د پرمختګ کولو لپاره، د پیلودلو کولو لپاره کوي.

د پوهنتونو پرانیستي لیکو د افغانستان کې راوړنې له منځه ځي کې واوړنې کوي، د ملګرو ملتونو د نورو انځورونو د پرانیستي لیکو به په ډیر پیلودلو کولو لپاره کوي. په اوسطه د لیکو راوړنې، د ملګرو ملتونو د علمي د پیلودلو او د پرمختګ کولو لپاره به په ډیر وسعت کې راوړنې کوي. او همدارنګه د پوهنتونو پرانیستي لیکو راوړنې له منځه ځي کې واوړنې کوي، په هغه وخت کې چې د ملګرو ملتونو د علمي او د پیلودلو لپاره د وسعت کولو لپاره به د پوهنتونو پرانیستي لیکو د پرمختګ کولو لپاره کوي.

Source link